آمار کلی

کد ملی: 137268XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آذر شنادیان عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/11/16 تا 1396/05/25