آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی سیال کاران اصفهان عضو هیئت مدیره خارج شده 1388/12/09 تا 1395/05/31