آمار کلی

کد ملی: 007640XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهنگی آموزشی پیشگامان دانش ماهان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1392/01/28 تا کنون