آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کوشا صنعت زنده رود نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1385/11/17 تا کنون