آمار کلی

کد ملی: 004912XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارت کان شمیم صنعت اردبیل بازرس اصلی فعال 1393/10/21 تا کنون