آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تهیه و توزیع باطری و اسید دزفول منشی هییت مدیره منحل شده 1391/07/24 تا کنون