آمار کلی

کد ملی: 006311XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آ اف فیلتر مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1397/02/25 تا کنون