آمار کلی

کد ملی: 004401XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ارتباطات هوشمند گل نرگس رئیس هیئت مدیره فعال 1395/02/26 تا کنون