آمار کلی

کد ملی: 150159XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن مهر شماره یک سردرود منشی هییت مدیره منحل شده 1396/02/13 تا کنون
مسکن مشاغل آزاد سردرود عضو هیئت مدیره فعال 1395/07/08 تا کنون