آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اهواز برومی جاده ماهشهر نرسیده به پلیس راه جدید خ شهرداری 4 مدت از نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1386/05/03 تا کنون