آمار کلی

کد ملی: 631949XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشگامان کشاورزی کوثر کرمانشاه عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/03/07 تا 1392/05/27