آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی و راهسازی و تاسیساتی کرمان گسترش بازرس اصلی خارج شده 1383/11/20 تا 1386/04/11