آمار کلی

کد ملی: 056954XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مجتمع مسکونی پاس بازرس اصلی فعال 1397/04/01 تا کنون