آمار کلی

کد ملی: 119985XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی و مهندسی واپایش ابزاران نیرو مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منحل شده 1392/06/14 تا کنون