آمار کلی

کد ملی: 085933XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی منابع طبیعی و آبخیزداری ترنم بهاری فردوس عضو هیئت مدیره فعال 1395/01/26 تا کنون