آمار کلی

کد ملی: 128788XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اصفهان سامر بازرس اصلی فعال 1398/02/20 تا کنون