آمار کلی

کد ملی: 629996XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرورش زنبور عسل نوش و نیش چغاخور رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/03/19 تا کنون