آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
همگام با بهداشت میبد و تاییدیه شماره 29/549/88 رئیس هیئت مدیره فعال 1388/05/17 تا کنون