آمار کلی

کد ملی: 127111XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نگاره نمای کاسپین بازرس اصلی فعال 1395/02/22 تا کنون