آمار کلی

کد ملی: 043984XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تماشاگه شهر هنر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/12/12 تا کنون