آمار کلی

کد ملی: 164000XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
امید قطعه آتیه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/24 تا کنون