آمار کلی

کد ملی: 175533XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تجارت ایده تن آسا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/06 تا کنون
فرهنگی فرهنگ فیلم صدای باران نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1396/07/11 تا کنون
علمی فرهنگی فرهنگ فیلم تهران مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/03/10 تا کنون
انتشارات علمی و فرهنگی منشی هییت مدیره فعال 1394/11/03 تا کنون
بازرگانی کتاب گستر نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/10/06 تا 1395/03/10