آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
باربری وحمل ونقل کالا آذرخش باردلگان رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/10/23 تا 1396/10/19