آمار کلی

کد ملی: 005764XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تحکیم ابتکار راسپینا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/29 تا کنون