آمار کلی

کد ملی: 053248XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان اداره کل و شهرستانهای ثبت اسناد و املاک استان مرکزی عضو هیئت مدیره فعال 1394/05/14 تا کنون