آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
متحدان دشت کویر نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1394/05/22 تا 1396/07/20