آمار کلی

کد ملی: 070243XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دو هزار ساختمان پزشکان ایلام عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/09/16 تا 1397/08/20