آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
معدنی کیمیاسنگ درین مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1382/12/05 تا 1384/12/29