آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
قالب سازی صنایع ایران مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1386/07/02 تا 1394/03/30