آمار کلی

کد ملی: 146331XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
همکار شیمی آزما بازرس اصلی فعال 1390/07/27 تا کنون