آمار کلی

کد ملی: 299287XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیام پیشتاز فیروزه فام مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/02/15 تا کنون