آمار کلی

کد ملی: 253994XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل نگین بار نظام آباد عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/11 تا کنون