آمار کلی

کد ملی: 111209XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور آتی نقشه مهر بازرس علی البدل فعال 1397/05/04 تا کنون