آمار کلی

کد ملی: 182900XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهنا گستر خاور رئیس هیئت مدیره فعال 1392/05/23 تا کنون