آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن مهر شماره یکصدو پنجاه وپنج دزفول بازرس اصلی خارج شده 1390/03/31 تا 1394/06/07