آمار کلی

کد ملی: 038437XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیروز قوطی عضو هیئت مدیره فعال 1389/11/16 تا کنون