آمار کلی

کد ملی: 060057XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
برزگران تلاشگر دیار بایخان عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/20 تا کنون