آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ارتباطات فن کام کیش بازرس علی البدل خارج شده 1393/10/08 تا 1396/07/01