آمار کلی

کد ملی: 468947XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زرین خشت اصفهان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/10/20 تا کنون