آمار کلی

کد ملی: 008007XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی سازه کنترل ماهان اطلس عضو هیئت مدیره فعال 1395/04/13 تا کنون