آمار کلی

کد ملی: 266938XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گل افشان کادوس عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/09/25 تا 1393/12/12