آمار کلی

کد ملی: 128238XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جوانه نسترن نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1389/03/19 تا کنون