آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه حسینیه حضرت ابوالفضل ع بهار منتشره در شماره 18891 در سطر دوم شماره ثبت مدیرعامل فعال 1389/02/07 تا کنون