آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارگران مجتمع معدنی سنگ آهن چادرملو بازرس اصلی خارج شده 1389/04/29 تا 1390/05/25