آمار کلی

کد ملی: 128099XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
لوله سان اصفهان عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/10 تا کنون