آمار کلی

کد ملی: 137191XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرند تجارت میثاق تبریز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/02/06 تا کنون