آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تخصصی مدیریت گردشگری راهبرد جنوب بازرس اصلی خارج شده 1391/04/07 تا 1392/04/29