آمار کلی

کد ملی: 038431XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه و ساختمانی آرین پی سهند رئیس هیئت مدیره فعال 1398/10/10 تا کنون
دقیق آزمایان نو آفرین عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/04 تا کنون
راه و ساختمانی آرین پی قم رئیس هیئت مدیره فعال 1395/04/22 تا کنون