آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع بافندگی نگین خانواده عضو هیئت مدیره خارج شده 1383/07/01 تا 1385/01/26