آمار کلی

کد ملی: 137649XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی کفش ایمن تلاش آذر بازرس اصلی فعال 1395/09/22 تا کنون